Tam Quốc Triệu Hoán Vô Song

Tam Quốc Triệu Hoán Vô Song

10/10 từ 0 lượt
Tam Quốc Triệu Hoán Vô Song

Bạch bào mang giáp đấu Dược Sư, Tôn Tẫn thống quân phá Trường Khanh, Bá Vương mạnh mẽ Chiến Thần tướng, Phá Quân hợp lực Trảm Thiên hùng;

Thế Dân dương mưu phá Khổng Minh, Trương Lương thiết kế vũng hố Lưu Cơ, Lý Tư trợ lực Vi Thúc Đại, song đế dắt tay Định Thần tiểu bang.

Danh sách chương

Bình luận