Vạn Giới Nhận Thưởng Hiệu Cầm Đồ

Vạn Giới Nhận Thưởng Hiệu Cầm Đồ

10/10 từ 0 lượt
Vạn Giới Nhận Thưởng Hiệu Cầm Đồ

Thể loại:

Huyền ảo

Lăng Vân quật bên trong, Nhiếp phong cầm trong tay Tuyết Ẩm Đao: “Sở chưởng quỹ, ngài xem này có thể cầm cố sao?”

Ngũ hành bên dưới ngọn núi, hầu tử móc móc lỗ tai, lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng: “Sở chưởng quỹ, ngài xem này có thể cầm cố sao?”

Hoa Sơn dưới, Trầm Hương không chút do dự lấy ra Bảo Liên Đăng: “Sở chưởng quỹ, ngài xem này có thể cầm cố sao?”

Chư vị, xem xong giới thiệu tóm tắt liền đi tiến vào hiệu cầm đồ, đánh cái thưởng lại đi thôi!

Tác giả tự định nghĩa nhãn mác: Bình tĩnh vô hạn lưu kiếm tiền.

Danh sách chương

Bình luận