Vạn Thế Trinh Đế

Vạn Thế Trinh Đế

10/10 từ 0 lượt
Vạn Thế Trinh Đế

Thể loại:

Huyền ảo
Xuyên việt qua lại thành một tên phế vật? Tư chất thấp kém? Ngày ngày chịu khổ?

Hết thảy không là vấn đề.

Hệ Thống mang ta hoành hành dị giới!

Ta mang một đám mỹ thê khinh thường quần hùng, xưng bá thiên hạ!

Danh sách chương

Bình luận